uredba o utvrdjivanju Programa direktnih davanja

NOVA DIREKTNA DAVANJA

Vlada RS usvojila je „Uredbu o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije
privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih
epidemijom bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2“ (dalje: Uredba).
Uredba je objavljena u „Sl. glasnik RS“, br. 11/21 od 12.02.2021. na snazi od 13. februara 2021. godine.
Ovom uredbom utvrdjen je Program direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru
(dalje: Program).


Prema Programu, pravo na direktna davanja, imaju svi privredni subjekti u privatnom sektoru:

  • mikro, mala, srednja i velika pravna lica,
  • preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica,
  • ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje konkretno direktno davanje
pravo na direktna davanja nemaju banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoci
finansijskih lizinga, kao i platne institucije i institucije elektronskog novca.
Pravo na direktna davanja privredni subjekti mogu da ostvare u visini 50% minimalne neto zarade za
mesec januar 2021. godine, odnosno 15.450,12dinara po zaposlenom.
Direktna davanja biće isplaćena u aprilu, maju i junu 2021. a za obračunski period februar, mart i april
2021. godine. Dobijena direktna davanja mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada
zaposlenima, takođe i lična zarada preduzetnika. Primljena sredstva privredni subjekti mogu da iskoriste
najkasnije do 30. jula 2021. godine
.


Ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Programom pravo na isplatu direktnih davanja mogu da koriste i
preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid
obavljanja delatnosti najranije na dan stupanja na snagu Programa (13. februar 2021.).
Privredni subjekt u privatnom sektoru PRIHVATA isplatu direktnih davanja tako što daje posebnu
IZJAVU na portalu ePorezi za svako direktno davanje posebno i to najkasnije do poslednjeg dana u
mesecu koji prethodi mesecu u kojem se direktno davanje isplaćuje. Privrednim subjektima koji ne
podnose Obrazac -PPP-PD (nemaju zaposlene i ličnu zaradu preduzetnika), direktna davanja se
isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju.


Isplata direktnih davanja

Najkasnije do 31. marta banka kod koje se vodi tekući račun privrednog
subjekta ima obavezu da otvori poseban namenski račun – „Isplata direktnih davanja – COVID-19“,
a privredni subjekt koji ima otvorene tekuće račune kod više banaka dužan je da najkasnije do 25. marta
2021. putem portala ePorezi, dostavi podatak o nazivu banke kod koje će mu biti otvoren COVID
račun.

Programom je propisan i GUBITAK PRAVA na direktna davanja i to:

  • u slučaju smanjenja broja zaposlenih za više od 10% i
  • isplate dividende do kraja 2021. (zabrana isplate dividende do 31.12.2021.)
Call Now Button