osnivanje preduzeca

3. DEO: REGISTROVANJE PREDUZEĆA – DOO

Pored navedenih primera ima veliki broj različitih slučajeva u zavisnosti od toga :

  • Dali imamo jednog ili više osnivača.
  • Dali su osnivači fizička ili pravna lica.
  • Dali su osnivači domaća ili strana lica (pravna ili fizička).
  • Dali su osnivači iz radog odnosa ili van radnog odnosa.
  • Dali su osnivači zaposleni ili nezaposleni.
  • Dali su osnivači sa ili bez prava zastupanja itd.

POREZ NA DOBIT

Druga kategorija poreza koje plaća preduzece je Porez na dobit a utvrdjuje se na osnovu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Stopa poreza je 15%. Plaća se akontativno, jednom mesečno do 15-og u mesecu za prethodni mesec.Za novoosnovana preduzeća putem PDP prijave podnosi se procenjena dobit na osnovu koje se plaćaju akontacije.Na kraju godine putem završnog računa se utvrdi stvarna dobit na osnovu koje se dobije konačna obaveza za porez na dobit za poslovnu godinu. Ukoliko je pronjeni porez koji smo uplaćivali akontativno manji od stvarno obračunatog, razliku uplaćujemo do 30.06. naredne godine a ako je veći imaćemo preplatu koju ćemo koristiti za naredne obaveze. U narednoj godini nastavljamo da plaćamo akontacije na osnovu utvrdjenog konačnog obračuna iz prethodne godine.

Napomena: Osnovica koja se utrvrdi završnim računom kao razlika prihoda i rashoda se koriguje na više za poreski nepriznate rashode ili na niže za neoporezive prihode.

Primer

Ako preduzeće ima profit (pod uslovom da nema prethodno navedene korekcije)

Profit 1.500.000,00

Porez na dobit 15% 225.000,00

Razlika ( Neto prihod ) 1.275.000,00

ZNAČI PREDUZEĆU PRIPADA 1.275.000,00 a DRŽAVI PRIPADA 225.000,00

POREZ NA DIVIDENU ( treća vrsta poreza za preduzeća )

Ako se ostvarena dobit ( u prethodnom primeru od 1.275.000,00 ) isplaćuje na lični račun osnivača kao dividenda onda se na taj iznos mora obračunati i platiti porez na dividendu. Znači plaća se samo ako se podiže dobit a ako ostaje za poslovanje preduzeća ovaj porez se ne plaća, Porez na dividendu se odnosi samo na DOO preduzeća.

Stopa poreza je 15% na bruto iznos dividende. U ovom primeru ako se na lični račun vlasnika isplaćuje 1.000.000,00 ( od mogućih 1.275.000,00 ) onda je porez na dividendu 150.000,00.

OSNIVAČ DOBIJA – DIVIDENDU 850.000,00

DRŽAVI PRIPADA porez na dobit 225.000,00

Porez na dividendu 150.000,00

SVEGA DRŽAVI 375.000,00

PREDUZEĆU OSTAJE 275.000,00

To je svekukupno rasporedjena dobit preduzeća od početnih 1.500.000,00 i odnosi se na osnivača fizičko lice.

Napomena : Isplata dividende fizičkom licu se oporezuje 15% na bruto dividendu.

Isplata dividende domaćem pravnom licu se ne oporezuje.

Isplata dividende stranom pravnom licu se oporezuje 20% na bruto dividendu

Iznos dividende ne ulazi u osnovicu za Porez na dohodak gradjana.

Call Now Button