SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Dana 31.01.2022.g. Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) je raspisala „Javni poziv nezaposlenima za
dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2022.godini“. Poslednji rok za podnošenje zahteva je
31.03.2022.g.
Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000,00 odnosno 330.000,00 za nezaposlene
osobe sa invaliditetom.
Pravo na dodelu subvencije nezaposleno lice može da ostvari:

 • ako je prijavljeno na evidenciju nezaposlenih NSZ – makar 1 dan,
 • završilo obuku za razvoj preduzetništva – obuka traje 2 dana,
 • ispunilo ranije obaveze i izmirilo dugovanja prema NSZ i i
 • ako je u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć.
  Dokumentacija za podnošenje zahteva:
 1. popunjen zahtev sa biznis planom
 2. dokaz o završenoj obuci,
 3. dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac raspolaže istim
 4. dokaz o invalidnosti u slučaju kad je podnosilac osoba sa invaliditetom,
  Zahtev može da se podnese neposredno, putem pošte ili elektronskim putem
  Odluka o odobravanju subvencije donosi se u roku od 30 dana od dana isteka Javnog poziva.
  Nezaposleno lice može da registruje delatnost najranije prvog dana nakon podnošenja zahteva (za one
  koji se žure). Krajnji rok za zaključenje Ugovora je 45 dana od dana donošenja odluke a u tom roku mora
  biti i registrovana delatnost kod nadležnog organa kako bi se mogao potpisati ugovor. Odmah nakon
  potpisivanja ugovora NSZ prenosi odobrena sredstva na račun podnosioca.
  Dokumentacija za zaključenje ugovora:
 5. fotokopija rešenja nadležnog organa o registraciji,
 6. fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave,
 7. „ kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke
 8. fotokopija/očitana lična karta podnosioca zahteva,
 9. sredstva obezbedjenja ugovornih obaveza – dve istovetne blanko trasirane menice sa dva žiranta
 10. fotokopija/očitana lična karta žiranata i
 11. drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranata.
  Korisnik subvencije ima obavezu da delatnost za koju je dobio subvenciju obavlja minimalno 12 meseci i
  po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje . Korisnik subvencije sa dobijenim
  sredstvima raspolaže bez ograničenja. Jedini uslov da ne bi došao u situaciju da vraća dobijena sredstva
  je uplaćivanje doprinosa u periodu od 12 meseci (može i sa privremenim prekidima).Obavezu mora da
  ispuni najkasnije u roku od 24 meseca.

U slučaju kad se više nezaposlenih udruži za osnivanje privrednog društva, svi osnivači mogu pojedinačno
da podnesu zahtev za subvenciju. U tom slučaju sabiraju se bodovi od svih podnosioca i računa prosečan
broj bodova koji se uzima u razmatranje za dodelu subvencije. Ukoliko je subvencija odobrena svi
podnosioci pojedinačno dobijaju sredstva u iznosu od po 300.000,00 odnosno 330.000,00

Na sajtu NSZ nalazi se javni poziv, sva potrebna objašnjenja, zahtev za biznis planom i spisak delatnosti
koje nemogu biti subvencionisane ovim javnim pozivom.

Call Now Button