knjigovodstveni saveti

USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA – IOS Obrazac

 Član 22. stav 1 Zakona o računovodstvu propisuje da su pravna lica i preduzetnici dužni da pre sastavljanja finansijskih izveštaja izvrše usaglašavanje potraživanja i obaveza, što se dokazuje odgovarajućom ispravom. Zakonom nije propisan način i rok usaglašavanja. To, pravna lica i preduzetnici, uređuju svojim opštim aktima. Kako bi se izvršilo uspešno usaglašavanje neophodno je izvršiti kontrolu knjiženja u svojim evidencijama i usaglašavanje poslovnih knjiga.

 Zakonom nisu propisane isprave na osnovu kojih se vrši usaglašavanje. Neophodno je da budu potpisane od strane poverioca i dužnika i da sadrže sve neophodne elemente iz kojih se vidi šta je predmet usaglašavanja i da sadrže odgovarajuće datume i to: datum pod kojim je stanje potraživanja, datum slanja i datum vraćanja pošiljaocu. Popunjava se u 3 primerka od kojih jedan ostaje pošiljaocu radi kompletiranja evidencije o svim poslatim instrumentima usaglašavanja a dva se šalju primaocu koji on proverava, usaglašava i sravnjuje. Primalac nakon izvršenog sravnjenja overava ili osporava (u celini ili delimično) svojim potpisom i vraća pošiljaocu u naznačenom roku jedan primerak a jedan ostavlja kod sebe. Smatra se da ukoliko primalac u naznačenom roku ne vrati pošiljaocu ispravu da je saglasan sa navedenim stanjem.

Usaglašavanje se može izvršiti putem:

  • Dostavljanja i overavanja IOS obrasca (Izvod otvorenih stavki),
  • Zapisnika o usaglašavanju potraživanja i obaveza,
  • Fotokopije analitičkih kartica i
  • Putem drugih isprava koje sadrže sve neophodne elemente.

Obrazac IOS se u praksi najčešće koristi, Zapisnik se obično koristi ako nije moguće izvršiti usaglašavanje putem IOS-a pa je potrebno da dužnik i poverilac izvrše neposredno upoređivanje analitičkih kartica i dokumentacije ličnim prisustvom u prostorijama ili poverioca ili dužnika. U nekim slučajevima se koristi fotokopija analitičkih kartica ali su one prilično nepregledne a u nekim situacijama su i neophodne da se prilože uz IOS obrazac kako bi se moglo uspešno izvršiti sravnjenje.

 Kako ne bi došlo do dupliranja dokumentacije, u praksi, obično zahtev za sravnjenje šalje poverilac . Poverilac je obavezan da dužniku dostavi spisak neplaćenih računa. Zakon propisuje novčane kazne poveriocu za nedostavljanje neplaćenih računa dužniku (čl. 57 stav 1 tačka 13. i stav 2; čl. 58. Zakona o računovodstvu). Ukoliko poverilac ne pošalje zahtev za sravnjenje dužnik je obavezan da sačini zahtev i pošalje ga poveriocu do kraja poslovne godine. Medjutim, Zakon ne propisuje novčane kazne za slučaj kada dužnik ili primalac po prijemu zahteva od poverioca ili pošiljaoca ne odgovori na njega. Smatra se da je tada prihvaćen od strane dužnika ili primaoca zahteva.

 Pravna lica koja sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaje dužna su da u tom izveštaju obelodane neusaglašena potraživanja i obaveze u ukupnom iznosu. Zakonom o računovodstvu propisane su novčane kazne za neiskazivanje u Napomenama neusaglašenih potraživanja i obaveza.

Usaglašavanje se može izvršiti putem:

Dostavljanja i overavanja IOS obrasca (Izvod otvorenih stavki),

Zapisnika o usaglašavanju potraživanja i obaveza,

Fotokopije analitičkih kartica i

Putem drugih isprava koje sadrže sve neophodne elemente.

 Potpisivanjem isprave o usaglašenosti potraživanja i obaveza odnosno IOS-a, produžava se rok zastarelosti potraživanja. Vreme za zastarevanje počinje da teče od poslednjeg dostavljenog i potpisanog IOS-a ili druge isprave. U slučaju da se isprave o usaglašenosti potraživanja i obaveza potpišu nakon zastarevanja potraživanja, time se smatra da se dužnik odrekao zastarelosti.

Call Now Button